Etnisch-culturele activiteiten2018-07-08T12:14:31+01:00

Subsidiereglement  voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en/of -activiteiten

Activiteit

Een activiteit is een eenmalig evenement dat het samenleven in diversiteit stimuleert of dat Gentenaars met migratieachtergrond ondersteunt. Het moet publiek toegankelijk zijn en gericht zijn op Gentenaars.
Een paar voorbeelden: een lezing organiseren over gelijke onderwijskansen voor Roma, een workshop geven over de manier waarop Gentse moslims de ramadan beleven. Andere inspirerende voorbeelden uit het verleden vindt u op deze pagina.

Een activiteit kan aangevraagd worden door feitelijke verenigingen die gevestigd zijn in Gent en vzw’s die op Gentenaars gericht zijn. Subsidies voor activiteiten kunnen niet aangevraagd worden door individuen.

Project

Een project bestaat uit minstens 2 samenhangende activiteiten met een duurtijd van 1 tot 12 maanden. Ze moeten Gentenaars laten kennismaken met een andere etnisch-culturele gemeenschap of levensbeschouwing, de sociale cohesie in Gent verhogen of Gentenaars met een migratieachtergrond ondersteunen. De projecten moeten publiek toegankelijk zijn en gericht zijn op Gentenaars.
Een paar voorbeelden: een welkomstpakket voor vluchtelingen ontwikkelen, een fototentoonstelling over de Russische gemeenschap in Gent organiseren. Andere inspirerende voorbeelden uit het verleden vindt u op deze pagina.

Een project moet aangevraagd worden door 2 of meer vzw’s, waarbij er 1 optreedt als hoofdaanvrager. Stad Gent wil zo interculturele samenwerking stimuleren. Deze vzw’s hoeven niet in Gent gevestigd te zijn, maar hun activiteiten moeten wel gericht zijn op Gentenaars. De hoofdaanvrager kan maximaal 2 keer per jaar een subsidie ontvangen voor een project. Projectsubsidies kunnen niet aangevraagd worden door zowel individuen als feitelijke verenigingen.

Projecten binnen het ‘prioritair thema’
Daarnaast bestaat er projecten binnen het ‘prioritair thema’. Dit is een thema dat het college van burgemeester en schepenen kiest voor een bepaalde periode. U kunt voor deze projecten ook loonkosten inbrengen.
Het prioritair thema voor de periode 2017-2018 is: ‘Het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit bij etnisch-culturele minderheden en het stimuleren van het doorbreken van genderstereotypering’

Voor inhoudelijke ondersteuning bij het indienen van aanvragen voor projecten en koppeling met het prioritaire thema kunt u steeds terecht bij de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen.

Wat komt niet in aanmerking?

Privéactiviteiten, commerciële, partijpolitieke of religieuze activiteiten, activiteiten die enkel gericht zijn op fondsenwerving en/of activiteiten waarvoor u al middelen ontvangt van de Stad Gent.

Bedrag

  • Per activiteit kunt u maximaal 1.500 euro ontvangen. De cateringkosten mogen maximaal 20 % van het totale bedrag uitmaken, indien deze noodzakelijk zijn voor het bereiken van de doelstelling van de activiteit.
  • Per project kunt u maximaal 8.500 euro ontvangen. De cateringkosten mogen maximaal 20 % van het totale bedrag uitmaken en u mag het geld niet gebruiken om investeringen te doen.
  • Per project binnen het ‘prioritair thema’ kunt u maximaal 12.500 euro ontvangen. De loonkosten mogen maximaal 30 % van het totale bedrag uitmaken.

Aanvraag ten laatste 6 weken vóór de activiteit en indien mogelijk vroeger.

Subsidies worden aangevraagd via het aanvraagformulier. Beschrijf duidelijk welke activiteiten of projecten u wilt organiseren en welk bedrag u hiervoor vraagt. Geef bij projecten duidelijk aan wie de hoofdaanvrager is en wie de partnerorganisatie. Mail da het ingevulde formulier naar diversiteitsubsidie@stad.gent of stuur het via de post op naar de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Aanvragen voor activiteiten kunt u het hele jaar door indienen.

Aanvragen voor projecten moeten op vaste tijdstippen binnen zijn:

  • 15 oktober: voor projecten die starten tussen 16 oktober en 15 april
  • 15 januari: voor projecten die starten tussen 16 januari en 15 juli
  • 15 april: voor projecten die starten tussen 16 april en 15 oktober
  • 15 juli: voor projecten die starten tussen 16 juli en 15 januari

Beoordeling, beslissing en uitbetaling

Een jury beoordeelt de voorstellen en adviseert het college. Het college beslist ten laatste 6 weken na het indienen van de aanvraag of u een subsidie ontvangt. U krijgt een schriftelijk antwoord binnen de 10 werkdagen na de beslissing.

Na de goedkeuring van een activiteit krijgt u meteen het geld voor de subsidie. Na de goedkeuring van een project ontvangt u het geld in 2 keer:

  • 90 % wordt betaald 6 weken na de beslissing van het college
  • 10 % wordt betaald 2 maanden na het indienen van de inhoudelijke en financiële verslagen

Wanneer deze niet worden ingediend, kan de Stad Gent de subsidie terugvragen.

(Bron: Stad Gent – Dienst Cultuur)