Erkenning sociaal-culturele verenigingen2019-05-22T15:17:03+01:00

Erkenning sociaal-culturele verenigingen

Gentse sociaal-culturele verenigingen kunnen een aanvraag tot erkenning indienen.

.

Voorwaarden

Om erkend te worden moet de plaatselijke vereniging aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • opgericht zijn door het privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden of winstoogmerk;
 • haar zetel of secretariaat op het grondgebied van Gent hebben en er het grootste deel of het geheel van haar activiteiten ontwikkelen;
 • bij het indienen van de aanvraag om erkenning het bewijs leveren dat zij sinds minstens één jaar activiteiten ontwikkelt overeenkomstig de culturele materies zoals omschreven in art. 4, 1° t.e.m. 10° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 met uitzondering van sportzaken en jeugdzaken;
 • haar activiteiten uitoefenen conform de vigerende taalwetten.

Benodigdheden

De aanvraag om erkenning moet de volgende documenten te bevatten:

 • de samenstelling van het bestuur met de vermelding van de naam, de voornaam en het adres van de bestuursleden;
 • een exemplaar van de statuten of van het grondreglement of bij gebrek hieraan, een omschrijving van het nagestreefde doel;
 • een werkingsverslag over de laatste twaalf maanden, met bewijsstukken;
 • een overzicht van de geplande activiteiten in de eerstkomende zes maanden;

Procedure

 • De gemeenteraadscommissie bevoegd voor cultuur geeft een advies aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Het college beslist om de erkenning al dan niet te verlenen.
 • Een erkenning kan ook ingetrokken worden. Dan is dezelfde procedure van toepassing.

Stad.gent regelgevingen